અવનવું
3pixelsapcer

હોમ  |

માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર

વાહન વ્યવહાર કમશ્નરિશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર

માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ના અમલીકરણ મેન્યુઅલ સેક્શન ૪(૧)(બી) હેઠળ:
 

* સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો
* અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો
* નિર્ણય લેવાની કાર્યપદ્ધતિ
* કામગીરીના માપદંડ
* કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/ વિનિયમો/ સૂચનાઓ/ નિયમસંગ્રહ અને દફ્તરો
* વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્તાવેજો
* નીતિધડતરમાં પ્રજાનું પ્રતિનિધિત્વ
* વિભાગ હેઠળ રચવામાં આવેલી જુદીજુદી સમિતિઓ
* કર્મચારી/અધિકારીઓનાં નામ/સરનામાંની વિગતો
* કર્મચારી/અધિકારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગતો
* વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો
* વિભાગ અંતર્ગત સહાયકી કાર્યક્રમો
* વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી રાહતો/પરમિટો
* વીજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી
* માહિતી કક્ષની વિગતો
* માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો
* પ્રકીર્ણ

 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

  ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ|    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0190214 Last updated on 08-05-2017