અવનવું
3pixelsapcer

હોમ  |

જાહેર માહિતી અધિકારી

ગુજરાત સરકારનાં બંદરો અને  વાહન વ્‍યવહાર વિભાગના સદર્ભ-૩ માં દર્શાર્વેલા જાહેરનામાને ધ્‍યાનમાં લેતાં નીચે મુજબ પબ્‍લિક ઇન્‍ફર્મેશન ઓફિસર, આસી.પબ્‍લિક ઇન્‍ફમેશન ઓફિસર તથા એપેલેટ ઓથોરિટીની નિમણૂંક આપેલની વિગત

કચેરીનુ નામ પબ્લીક ઈન્ફર્મેશન ઓફીસર આસીસ્ટન્ટપબ્લીક
ઈન્ફર્મેશન ઓફીસર
એપેલેટ ઓથોરીટી
પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી, ગઢેચી વડલા
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૩
ઇન્‍ચા.પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૭૮- ૨૪૨૪૦૦૪
ફેકસ નં.૦૨૭૮-૨૪૨૪૨૯૩
મો.વા.નિરીક્ષકશ્રી સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૭૮- ૨૪૨૪૦૦૪
ફેકસ નં.૦૨૭૮-૨૪૨૪૨૯૩
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

  ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ|    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0190226 Last updated on 08-05-2017