અવનવું
3pixelsapcer

હોમ  |

જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

RTO BHAVNAGAR VEHICLES POPULATION

    Years 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Transport Vehicles GOODS VEHICLES 'Truck/ Lorries 5310 5690 6550
'Tanker 375 372 383
Three Wheeler LGVs 13487 14733 15752
Other LGVs 3484 3714 4590
PASSENGER VEHICLES Buses 959 1018 1048
'Maxi 703 920 1305
School Buses 116 129 140
Private Service Vehicles 78 79 79
Taxi 928 988 1080
Auto Rickshaw 10098 10382 11055
  Ambulance 152 164 169
Trailor 16112 17095 18265
Total Transport Vehicles 51802 55284 60416
Non Transport Vehicles   Police Van 38 38 38
'Motor Cars & Station Wagon 18337 21083 24943
Jeep 2304 2304 2304
Two Wheeler 'Motor Cycle/ Scooters 219337 245211 279071
Mopeds 120859 122243 127977
  Tractor 15833 17121 19488
Others 817 980 1268
Total Non Transport Vehicles 377525 408980 455089
Total 429327 464264 515505

 

 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

  ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ|    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0190235 Last updated on 08-05-2017