અવનવું
3pixelsapcer

હોમ  |

ઠરાવો અને પરિપત્રો

ઠરાવો અને પરિપત્રો

 

સદર અધિનિયમો/નિયમોની જોગવાઈઓના અમલીકરણ અર્થે વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી દ્વારા વખતોવખત તાબાની કચેરીઓની સૂચનાઓ/માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલા છે. જેની નકલો આ સાથે સામેલ છે.

 1. તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૫ પહેલા રજિસ્ટર્ડ થયેલા ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનોમાં સ્પીડ ગવર્નર લગાવવા બાબત.
  પરિપત્ર ક્રમાંક : એમવીપી/ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનો/સ્પીડ ગવર્નર/૨૦૦૮

 2. દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને વાહન ખરીદવામાંથી સેન્ટ્રલ એક્સાઈઝ ડ્યુટીમાં રાહત આપવા બાબત.
  પરિપત્ર ક્રમાંક : એમવીપી/૨૮૭૨૦૧૫/૨૩/૪૦૪૦,તા.૨૦/૦૬/૨૦૧૬

 3. ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનોમાં સ્પીડ ગર્વનર ફીટ કરવા બાબત.
  પરિપત્ર ક્રમાંક : એમવીએ/સ્પીડગર્વનર/૪૮૨૦૧૫/૨૫/૩૦૮૩, તા.૦૯/૦૫/૨૦૧૬

 4. નિયત કરતાં વધુ માપનાં માલ તેમજ નિયત કરતાં વધુ માપનાં પરિવહન માટે માંડવાળ ફી ઠરાવવા બાબત.
  પરિપત્ર ક્રમાંક : એમવીપી/એસટીએ/૧૪૧૦૨૦૧૪/૩૨/૨૯૨૬, તા.૦૩/૦૫/૨૦૧૬

 5. ટુ વ્હીલર્સ, થ્રીવ્હીલર્સ, તેમજ ફોર વ્હીલર્સમાં અમલી એમીશન ધોરણ લાગુ પાડવા બાબત.
  પરિપત્ર ક્રમાંક : એમવીપી/પ્રદુષણ/એમીશન/અમલ/૩૦૬૬, તા.૦૭/૦૫/૨૦૧૬

 6. ૧૩ કે તેથી વધારે પેસેન્જર ક્ષમતા ધરાવતા(ડ્રાઈવર સિવાય) બસોના મોડેલમાં ટેસ્ટિગ અને બોડી બનાવવા અંગેના અમલીકરણમાં મુક્તિ આપવા બાબત
  પરિપત્ર ક્રમાંક : એમવીપી/૨૧૩૨૦૧૬/૪/૨૦૯૦, તા.૨૩/૦૩/૨૦૧૬

 7. No-DA/School Rickshaw/2006/4180 D-01-08-2006
  No-DA/School Rickshaw/2006/4180 D-01-08-2006

 8. અત્રેના પરિપત્ર ક્રમાંક-એમવીપી-સ્કૂલરીક્ષા-૧૨૩૯,તા.૩-૩-૨૦૦૬ તથા પરિપત્ર ક્રમાંક-એમવીપી-સ્કૂલરીક્ષા-વાન-૩૩૩૧, તા. ૨૦-૦૬-૨૦૦૬ના અમલીકરણ બાબત
  પરિપત્ર ક્રમાંક : એમવીપી-સ્કૂલરીક્ષા/૩૭૪૩ તા.૧૩-૦૭-૨૦૦૬

 9. સ્કૂલના બાળકોને લાવવા લઇ જવા માટે વપરાતી થ્રી વ્હીલર ઓટોરીક્ષા તથા મારુતિ વાન વિગેરે વાહનો અંગે નીતિ તથા શરતો નક્કી કરવા બાબત.
  પરિપત્ર ક્રમાંક : એમવીપી-સ્કૂલરીક્ષા/વાન-૩૩૩૧ તા.૨૦-૦૬-૨૦૦૬

 10. Approval for registration of Maruti Omni E having seating capacity of 7+1 (driver) as maxi cab in the state of Gujarat
  No-R&D-Maruti Omni-E/1149 D-28-12-2005

 11. વિધાર્થીઓને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં લઇ જવા લાવવા માટે વાપરવામાં આવતી જુદાજુદા મોડેલની મારૂતિવાનને મેક્સીકેબ તરીકે માન્યતા આપવા બાબત
  પરિપત્ર ક્રમાંક : એસટીએ/મારૂતિ ઓમ્ની/મેક્સીકેબ/૨૯૮ તા.૦૭-૦૪-૨૦૦૬

 12. સ્કૂલના બાળકોને લાવવા લઇ જવા માટેની થ્રી વ્હીલર પેસેન્જર ઓટોરીક્ષાની બેઠક ક્ષમતા અંગે નીતિ તથા શરતો નક્કી કરવા બાબત
  પરિપત્ર ક્રમાંક : એમવીપી-સ્કૂલરીક્ષા-૧૨૩૯ તા.૦૩-૦૩-૨૦૦૬

 13. વાહનના G.V.W. માં ૫% સુધી વધારાના માલ ભરવાની છૂટ બાબત
  પરિપત્ર ક્રમાંક : ડીએ /ઓવરલોડ/છૂટછાટ/ઓન/૬૬૭. તા-૦૧/૦૨/૨૦૧૬

 14. વાહનો મા ઓવર લોડ માલ ભરવાના ગુના સામે પગલા
  પરિપત્ર ક્રમાંક : ડીએ /ગુડઝવાહન/ઓવરલોડ/૯૦૮૩૧. તા-૨૧/૧૨/૨૦૧૫

 15. કારકુન વર્ગ-૩ની જગ્યાએ સીધી ભરતીથી ભરવા ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા આપવામાં આવેલ જાહેરાત ક્રમાંક ૩૮/૨૦૧૪૧૫ ના અનુસંધાને લેવાયેલ લેખિત પરીક્ષાના પરિણામ
  પરિપત્ર ક્રમાંક : મકમ-૨/સીધીભરતી/જૂ.કલાર્ક/નિમણૂક/૨૦૧૫/૬૯૮૬. તા-૨૬/૦૯/૨૦૧૫

 16. પસંદગી નંબરોની ફાળવણીની નવી પદ્ધતિની સૂચનાઓ
  પરિપત્ર ક્રમાંક : એમવીપી/૧૪૬૨૦૧૨-૯૮/ભાગ-૧ તારીખ ૧૭-૦૮-૨૦૧૫

 17. ડુપ્લીકેટ લાયસન્સમાં સરળીકરણ
  એમવીપી/૨૯૧૨૦૧૫/૨/ડુ.લા./સરળી/૧૦૪૦ તારીખ ૧૧-૦૨-૨૦૧૫

 18. અમદાવાદ શહેરમાં શહેરી ટેક્ષી સેવા શરુ કરવા બાબત
  એમવીપી/૨૭૮૨૦૧૪/૩૧/૮૬૮ તારીખ ૦૫-૦૨-૨૦૧૫

 19. રેડિયો ટેક્સી ઓન કોલ ટેક્સી સેવાની મંજૂરી બાબત
  એમવીપી/૨૬૧૨૨૦૧૪/૧૮૮/૬૮ તારીખ ૦૩-૦૧-૨૦૧૫

 20. મદદનીશ માહિતી અધિકારી, જાહેર માહિતી અધિકારી અને પ્રથમ એપેલેટ અધિકારી(APIO,PIO અને FAA) ની નિમણૂક ફેરફાર અંગે. માહિતી અધિકાર અધિનિયમ, ૨૦૦૫
  આદેશ નં.-૯૪૪/૨૦૧૪,તારીખ-૨૯-૧૧-૨૦૧૪

 21. Last mile Connectily માટે e-rickshaw અને e-carts સંબંધી જોગવાઈઓ
  પરિપત્ર ક્રમાંક : અમવીપી/erickshaw/ecarts/નિયમો/૯૦૨૮, તારીખ-૨૭/૧૧/૨૦૧૪

 22. રાજ્ય સતા મંડળ(એસટીએ) દ્વારા તા.૧૫-૧૧-૧૪ના રોજ ના ઠરાવથી વધુ માપના માલ તેમજ વધુ માપના વાહનના પરિવહન માટેની રાજ્યમાં અમલી માંડવાળ ફી ની પધ્ધતિની સમીક્ષા કરીને કરવામાં આવેલ ઠરાવનો અમલ કરવા બાબત.
  પરિપત્ર ક્રમાંક : એમવીપી/એસટીએ/૧૪૧૦૨૦૧૪/૩૨/૮, તા.૧૫-૧૧-૨૦૧૪

 23. માલ વાહક વાહનો અને ડેઝીગ્નેટેડ ઓમ્નીબસ વાહનોનાં મોટર વાહન વેરાનાં તા.૦૧-૦૮-૨૦૧૪ થી અમલી બનેલ નવા દર સંબંધિત માર્ગદર્શક સૂચનાઓ.
  પરિપત્ર ક્રમાંક : એમવીપી/૧૭૨૦૧૪/૧૭૧/૫૪૯૬,તા.-૩૧-૦૭-૨૦૧૪

 24. Ministry of Shipping, Road Transport and Highways Notification No: G.S.R.276(E)

 25. Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958.
  No. PT/2007/24/MVD/102007/685/KH

 26. Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958.
  No. PT/2007/25/MVD/102007/685/KH

 27. Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958.
  No. PT/2007/26/MVD/102007/685/KH

 28. Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958.
  No. PT/2007/27/MVD/102007/685/KH

 29. Bombay Motor Vehicles Tax Act, 1958.
  No. PT/2007/28/MVD/102007/685/KH

 30. મોટરવાહન રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટમાં હાયર પર્ચેઝ લીઝ તથા હાઇપોથિકેશન એગ્રીમેન્ટ નોંધણી કરવા બાબત
  નં.આરએન્ડડી, ૧.એચપીએ, તા.૨૩-૯-૯૪

 31. લર્નિંગ લાઇસન્સ તથા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ આપવા અંગેની >સૂચના
  નં.આર.એન.ડી લાઇસન્સ ૪૦૩૮, તા.૨૩-૫-૯૫

 32. મોટરવાહન વેરામાંથી કરમુક્તિ અંગેની નોંધ કરવેરાના પ્રમાણપત્રમાં લેવા બાબત.
  પત્રક્રમાંક:- એમવીટી- કરમુક્તિ-નોંધ.જા.ક૯૨૧૩, તા.૨૫-૯-૧૯૯૫

 33. Permission to carry persons in goods diesel auto-rickshaws (chhakada)
  Order No.VSP.0203/1536/KH (part-II), Dt.29th May, 2003

 34. ઓટોરીક્ષાનું ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ તથા બેઝ આપવા બાબત
  નં. આરએન્ડડી/ઓ.રી/ઓથોરાઇઝેશન/ઓન, તા.૨૭.૧૦.૯૭

 35. Uniformity for assignment of GVW-Articulated vehicles and truck-trailer combination.

 36. Bombay Motor Vehicle Tax ACT, 1958
  No.GHG/98/99/MTA/3397/4514/KH, 22nd April, 1998.

 37. Bombay Motor Vehicle (Taxation of Passengers) ACT, 1958
  No.GHG/98/100/MTA-3397-4514-KH, 22nd April, 1998

 38. નવા વાહનની નોંધણી પછી મોટરવાહન વેરો વસૂલ કરવા બાબત.
  નં.આરએન્ડડી/સીઆર ટેમન્ટેક્ષ/૫૫૩૫, તા.૪/૬/૯૮

 39. માનવજીવન માટે ભયજન અથવા હાનિકારક માલ લઈ જવા માલવાહન વાહનો હંકારવા માટેનું ઓથોરાઇઝન અંગે
  નં.એમવીપી-ડીએલ-ભયજનકમાલ-ગુડ્ઝ કેરેજ.૨૭૨૧,તા. ૩૧/૩/૯૯

 40. ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સની વેલિડિટી બાબત
  ક્રમાંક આરએન્ડડી/લાઇસન્સ/૪૦૩૮ તા. ૨૩.૫.૯૫

 41. આર્ટિક્યુલેટે વાહનોના રજિસ્ટ્રેશન બાબત.
  નં. એમવીપી-આર્ટિક્યુલેટેડ-વાહન-૨૧૪૫,તા.૧૦.૪.૨૦૦૧

 42. ચેકિંગ દરમિયાન મોટરવાહન માલિકો દ્વારા દસ્તાવેજો તથા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ રજૂ નહીં કરવા અથવા બોગસ દસ્તાવેજો રજૂ થાય તે પ્રસંગોએ કરવાની કાર્યપદ્ધતિ બાબત.
  નં. ડીએ-બનાવટી દસ્તાવેજ-ચેકિંગ-૬૪૭૫, તા.૧૦.૧૦.૨૦૦૧

 43. કોન્ટ્રેક્ટ કેરેજ બસોમાં વધારાની બેઠકો ફિટ કરેલ હોય ત્યારે લેવાના વેરા બાબત.
  નં. એમવીટી.વધારાની બેઠક/બસ/૭૦૨,

 44. કોન્ટ્રેક્ટ કેરેજ બસોનો ગુડ્ઝ કેરેજ તરીકે ઉપયોગ કરવા બાબત.
  ડીએ-કોન્ટ્રેક્ટ કેરેજ-પાર્સલ-૩૮૫, તા.૧૬-૧-૨૦૦૨

 45. Motor Vehicle ACT, 1988,
  No. G/G/2002/30/MVR/1097/2307/KH, 22nd February, 2002

 46. મોટરવાહનોનાં બિનવપરાશની તપાસ.
  નં.એમવીટી/બિ.વ./તપાસ/૬૧૬૯, તા.૧૯-૦૮-ર૦૦ર

 47. બિનવપરાશમાં જાહેર કરેલાં મોટરવાહન વપરાતાં પકડાય તો લેવાપાત્ર વેરાની રકમની બમણી રકમ દંડ તરીકે વસૂલ લેવાના હુકમ કરવા બાબત.
  નં.એમવીપી-મો.વા.બિ.વ. ૯૪૦૩, તા.૧૨-૧૧-૨૦૦૩

 48. Motor Vehicle ACT, 1988
  No. G/G/2003/42/MVA/1803/1399/KH, 21st April, 2003

 49. માનવજીવન માટે ભયજનક અથવા હાનિકારક માલ લઈ જતા માલવાહક વાહનો હંકારવા માટેનું ઓથોરાઇઝન અંગે.

 50. આર્ટિક્યુલેટે વાહનોના રજિસ્ટ્રેશન બાબત.

 51. ચેકિંગ દરમિયાન મોટરવાહન માલીકો દ્વારા દસ્તાવેજો તથા ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ રજૂ નહીં કરવા અથવા બોગસ દસ્તાવેજો રજૂ થાય તે પ્રસંગોએ કરવાની કાર્યપદ્ધતિ બાબત.
  નં. ડીએ-બનાવટી દસ્તાવેજ-ચેકિંગ-૬૪૭૫, તા. ૧૦.૧૦.૨૦૦૧

 52. સેન્‍ટ્રલ મોટર વ્‍હિકલ રૂલ્‍સ, ૧૯૮૯ના નિયમ-૯૩માં નિર્દિષ્‍ટ ઓવર ઓલ ડાયમેન્‍શનની જોગવાઇઓના ભંગ માટેની માંડવાળ ફી બાબત.
  નં. ડીએ/ઓડી/ડીએ/૪૭૯૭, તા.ર૪/૬/૨૦૦૩

 53. Notification, PORTS AND TRANSPORT DEPARTMENT, Dated the 19the January 2006, MOTOR VEHICLES ACT-1988
  No. G/G/2006/01/MVA/1002/5056/KH

 54. ઓવરલોડના ગુનાની માંડવાળ ફી બાબત, તારીખ -૧૯/૧/૨૦૦૬.: ક્રમાંક/ડીએ/ઓફ લોડ/ઓન/2006/374

 55. મુંબઈ મોટરવાહન વેરા અધિનિયમ-૧૯૫૮ના મોટરવાહન વેરાના દરમાં સુધારા બાબત, તારીખ -૪/૪/૨૦૦૬  : નં એમવીપી/કર/સુધારા/જા.ક. 2049

 56. નિયત ફી લઇ વાહનોના પસંદગીના નંબરો આપવા બાબત, ગુજરાત સરકાર, ગૃહ વિભાગ, તા.૬-૭-ર૦૦૧ :
  ઠરાવ ક્રમાંક - એમવીએ-૧૦૮ર/મંત્રી/૭૭/ખ

 57.  સ્કૂલનાં બાળકોને લાવવા, લઈ જવા માટેની  થ્રી વ્હીલ૨ પેસેન્જ૨ ઓટોરિક્ષાની બેઠક ક્ષમતા અંગેના પરિપત્ર બાબત, વાહન વ્યવહા૨ કમિશન૨શ્રીની કચેરી, તા.૩-૩-૦૬ :
  નં.એમવીપી/સ્કુલ રિક્ષા/૧૨૪૦

 58. Dealer Inspection for Two wheeler and Car
  MVA/Dealer/Registration/ON/3572
 59. Instruction for CRTEMP
  MVP/1962012/99/CRTEMP/3875
 60. The Motor Vehicles which are Approved as TAXI CABS by the State Transport Authority (STA)
  Download

 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

  ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ|    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0190234 Last updated on 08-05-2017