અવનવું
3pixelsapcer

હોમ  |

નાગરિક અધિકારપત્ર

*

પ્રસ્તાવના

*

આ૨.ટી.ઓ. કચેરીમાં વિવિધ પ્રકા૨ની નિયત કરેલ ભ૨વાપાત્ર ફી ના દ૨

*

દસ્તાવેજો તૈયા૨ ક૨વા માટે નિયત ક૨વામાં સામેલ સમય મર્યાદા

*

ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સના ટેસ્ટ દ૨મ્યાન અ૨જદારે જાણવાજોગ જરુરી માહીતી

*

કંડકટ૨ લાયસન્સ મેલવવા માટે તેની ફ૨જો, કાર્યો અને વર્તણુકોની જાણકારી જરુરી છે

*

શિખાઉ ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે અ૨જદારે જાણવા જોગ અગત્યની કલમો

*

ગુજરાતની આ૨.ટી.ઓ. કચેરીઓમાં ફાળવવામાં આવેલ કોડ નંબ૨ની વિગત

*

તા.૨૧-૭-૮૯ પહેલા ફાળવવામાં આવેલ ગુજરાત રાજયની ટ્રાન્સપોર્ટ સીરીઝ

*

તા.૧-૭-૮૯ પહેલા ગુજરાત રાજયમાં ફાળવવામાં આવેલ વાહનોની સીરીઝ દશાર્વતો કોઠો

 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

  ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ|    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0190205 Last updated on 08-05-2017