અવનવું
3pixelsapcer

હોમ  |

શબ્દકોષ

મોટરવાહન ખાતામાં વપરાતા સામાન્‍ય શબ્‍દોનું અર્થઘટન

 • એનઓસી- બિનવાંધાજનક પ્રમાણપત્ર (વાંધારહિત પ્રમાણપત્ર)
 • આરસી- રજિસ્‍ટ્રેશન બુક (રજિસ્‍ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ)
 • આરએમએ- નવો નંબર મેળવવાનું અરજી ફોર્મ
 • બીટાબીટીઆઇ- વાહનમાં ફેરફાર કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ (બહારના રાજ્યમાંથી લાવેલા વાહન માટે અથવા વપરાશનો પ્રકાર બદલવાની જાણ કરવા માટેનું અરજી ફોર્મ).
 • એનટી- બિનવપરાશની જાહેરાત કરવાનું અરજી ફોર્મ
 • પીકોપી- કોન્‍ટ્રેક્ટ કેરેજ પરમિટ
 • સ્‍પે પરમિટ- અન્‍ય રાજ્યમાં પ્રવેશવા માટેનો પરવાનો
 • એસટીએ- રાજ્ય વાહનવ્‍યવહાર સત્તા મંડળ
 • આરટીએ- પ્રાદેશિક વાહનવ્‍યવહાર સત્તા મંડળ
 • એચપીએ- રજિસ્‍ટ્રેશન બુકમાં લોન લીધેલી વ્‍યક્તિનું નામ દાખલ કરવાની અરજી (હાયર પરચેઇઝ એગ્રીમેન્‍ટ)
 • એચપીટર- રજિસ્‍ટ્રેશન બુકમાંથી લોન લીધેલ વ્‍યક્તિનું નામ રદ કરવા માટેની અરજી (હાયર પરચેઇઝ ટરમીનેટ)
 • સીઆરટીએમ- હંગામી નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર (સર્ટિફિકેટ ઓફ ટેમ્‍પરરી રજિસ્‍ટ્રેશન)
 • ઇન્‍ફોરમેશન સર્ટિફિકેટ- માહિતીનું પ્રમાણપત્ર
 • ટ્રાન્‍સફર- રજિસ્‍ટ્રેશન બુકમાં નામ ફેરફાર કરાવવા માટેની કાર્યવાહી
 • નોડયુ પ્રમાણપત્ર- વાહનમાલિક પાસે કોઈ લેણું બાકી નથી તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર
 • નોડીએ સર્ટિફિકેટ- વાહનમાલિક પાસે કોઈ ડીએ કે પ્રોસિક્યુંશન કેસ પડતર નથી તે અંગેનું પ્રમાણપત્ર
 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

  ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ|    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0190210 Last updated on 08-05-2017