અવનવું
3pixelsapcer

હોમ  |

દંડ માળખું

HOME DEPARTMENT
NOTI-G/G2002/30/MVR/1097/2307/KH
DATE-22/02/2002

 

SECTION OFFENCE FINE
177 General Provisions of punishment Refuaing to ply 100
178 (3) the countract carriage 100
  (a) in case of two of three wheeler 50
  (b) in any other case 100
179(1) Disobedience of order,obstruction and refusal of information 150
179(2) Withholding information or giving false information lawfully to be given 150
180 Causing or permitting any person to drive a vehicle  
  (a) without a driving licence 300
  (b) without a transport vehicle authorization 150
  (c) When he is under aged 300
  (d) in breach of condition of learner’s license 150
181 Driving a vehicles-  
  (a) without a driving licence 300
  (b) without a transport vehicle authorization 150
  (c) When he is under aged 300
  (d) in breach of condition of learner’s license 150
182(1) When disqualified-  
  (a) driving a vehicle 300
  (b) applying or obtaining a driving license 230
  (c) applying or obtaining a driving license without disclosing the endorsement made on his previous license 250
182(2) When disqualified-  
  (a) acting as a conductor of a Stage Carriage 100
  (b) applying or obtaining a conductor’s license 100
  (c) applying or obtaining a conductor’s license without disclosing the endorsement made on his previous license 100
183 (1) Driving at excessive speed 300
183 (2) Causing driver to drive at excessive speed 200
184 Driving  
  (a) at a speed dangerous to the public 350
  (b) in a manner dangerous to the public 500
186 Driving when mentally or physically unfit to drive 150
189 Permitting or taking part in a race trial of Speed without written consent of the State Government 300
190 (2) Driving of causing of allowing to drive motor vehicle in unsafe condition  
  (a) Emission of smoky exhaust 100
  (b) Two wheeler or three wheelers using motor spirit adulterated with Kerosene of diesel or any other chemical not meant to be used as fuel in the vehicle 200
  (c) Violation of Standards prescribed in relation to  
  (i) control of noise 100
  (ii) control of air-pollution 400
  (iii) control of road safety 500
191 Sale of vehicle in or alteration of vehicle to condition contravening the M.V.Act, 1988 400
192 Driving or causing or allowing to drive a Motor Vehicle  
  (A) Which is not registered or whose re-registration is suspended or cancelled or which is not covered by valid certificate of fitness  
  (a) in case of-  
  (i) motor cycle 100
  (ii) three-wheelers 150
  (b) in case of other light motor vehicle 500
  (B) On which registration mark is not displayed in the prescribed manner  
  (a) in case of-  
  (i) motor cycle 50
  (ii) three-wheelers 75
  (b) in case of other light motor vehicle 250
  (c) in case of motor vehicle other than those mentioned in (a) and (b) above 500
194 (1) Driving of causing or allowing to drive a motor vehicle in contravertion of provision relating to  
(A) (a) conditions of permit framed under section 113 (1) 200
  (b) pneumatic tyres under section 113(2) 1000
  (c) unladen weight of the vehicle under section 113(3)(a) 200
  (d) laden weight of the vehicle under section 113(3)(b)  
No./PT/2013/44/
MVA/1002/5056//
Part/KH:dt.21st Dec.2013
(i) in the case of either owner or driver of vehicle having an overload up to 2000 kilograms for every 500 kilograms or part thereof 300
(ii) in case the overload exceeds to the 2000 kilograms, for every 500 kilograms or part therof in excees of 2000 kilograms 500
(B) Prohibition or restrictions imposed under section 115-  
  (a) light motor vehicle 100
  (b) Medium goods vehicles medium passengers motor vehicle 300
  (c) Heavy goods vehicle passenger motor vehicle 500
194 (2) * (a) Refusing to stop and submit the vehicle for weightment 1000
No./PT/2013/44/
MVA/1002/5056//
Part/KH:dt.21st Dec.2013
(b) removing or causing removed of the load before weightment 1000
196 Driving or causing or allowing to drive a motor vehicle without  
  (a) Insurance Under Motor vehicle Act 1988  
  (i) two wheelers 100
  (ii) three wheelers 200
  (iii) other light motor vehicles 300
93 (8) Load Projection  
  1(a) 2 & 3 axles regid chasis goods vehicles 500
  1(b) Articulated vehicles & truck trailer combination (other than consignment) 1000
  1(c) Articulated vehicles & truck trailer combination (consignment) 10000
  2) Excess in length width & height in constricted body 10000 (for each)
  3) Load Projection in Car Carrier 500
196 (iv) medium goods vehicle, medium passanger motor vehicles 400
  (v) heavy good vehicles, heavy passengers motor vehicles 500
  (b) Insurance under the public liability insurance Act 1991 750
198 (a) Entering or mounting any stationary vehicle without lawful authority or reasonable excuse 60
  (b) Tampering with brackes or any part of the mechanism of a vehicle 100

 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

  ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ|    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0190208 Last updated on 08-05-2017