અવનવું
3pixelsapcer

હોમ  |

કર માળખું

Sr. No

TYPE OF VEHICLES

TAX

LUMP SUM TAX

1

MOTORCYCLE

6% of the cost of vehicle

2

Three, Four Wheeler, LMV, Private Car, Station Wagon, jeep, Taxi. Tractor (Commercial use uw. Upto 2000kgs)

6% of the cost of vehicle

3

Auto Rickshaw

3.1- Seating Capacity up to 3

2.5% of the cost of vehicle

3.2- Seating Capacity above 3 & up to 6

6% of the cost of vehicle

4

Goods vehicles having GVW up to 7500kgs

6% of the cost of vehicle

5

Tractor (Agriculture use)

3.5% of the cost of vehicle

 

- Lump sum tax for vehicle owned by person other than Individual, University, Education Trust, Public Trust and Social welfare is twice the rate except Auto Rickshaw, Taxicab, upto 7500 Kgs Goods Vehicle, Upto 250 Invalid Carriage.

 

- Lump sum tax for Imported Vehicles is twice the rate except upto 7500 Kgs Goods Vehicle & Upto 250 Invalid Carriage.

Lump Sum Tax (Optional)

1

Maxi Cab & Ordinary Omni Bus (Seating Capacity 7 to 12 excluding driver)

12% of the cost of vehicle

2

Medium Goods Vehicle ( GVW 7501 TO 12000 Kgs )

8% of the cost of vehicle

3

Heavy Goods Vehicles ( GVW above 12001 kgs )

12% of the cost of vehicle

Lump sum Tax at a time of Resale of the Vehicle

Transfer Tax Leviable at a time of Resale for the vehicles paying Lump sum Tax

Age of the vehicle at a time of Transfer

1

A: Up to 8 Years

15% of the Lump sum Tax paid

2

B: More Than 8 Years

1% of the Lump sum Tax paid or Rs.100/- whichever is More

Note:-The following vehicles are exempted from The Transfer Tax (1)Tractor(Agriculture Use ) (2) Auto Rickshaw carrying 3 passengers only(3) In valid Carriage with having uw up to 250 kgs

Recurring Tax

 

Contract Carriage

Annual Rate Per Seat

1

Ordinary

 

1.1 Seating Capacity Up to 12

Rs.1500/-

 

1.2 Seating Capacity More Than 12 up to 20

Rs.4500/-

 

1.3 Seating Capacity More Than 20

Rs.4500/-

2

Luxury

 

2.1 Seating Capacity Up to 20

Rs.4500/-

 

2.2 Seating Capacity More Than 20

Rs.7800/-

3

Sleeper

 

3.1 Berth/Sleeper Capacity Up to 20

Rs.9000/-

 

3.2 Berth/Sleeper Capacity More Than 20

Rs.13200/-

 

3.3 In sleeper Bus, combination of seat and berth total upto 20

Each seat Rs 4500/- and
Each berth Rs 9000/-

 

3.4 In sleeper Bus, combination of seat and berth total above 20

Each seat Rs 7800/- and
Each berth Rs 13200/-

4

Super Luxury or Tourist designated omni Buses(Having Engine Capacity more than 200HP)
  More than 20 Seats Rs.9000/-Per Seat
  Sleeper More than 20 Berths Rs.15000/-Per Berth

5

Goods Vehicles Having GVW More than 7500 Kgs

Rs.800/- per 1000 Kgs or Part thereof

6

Tractor-Prime mover with uw above 2000kg fitted with /or not (Crain, Rig, compressor)

Rs.2000 + 400 per every 1000kgs OR part thereof exceeding 2000kgs

Construction Equipment Vehicle - Crain, Rig, Loader, Fork Lift ,Back Hoe

Break Down van-Toeing Truck

Special Purpose Vehicle

7

7.1 Berth/Sleeper Capacity Up to 20

Rs.500/- per Seat

7.2 Berth/Sleeper Capacity More Than 20

Rs.200/-per Seat

7.3 In sleeper Bus, combination of seat and berth total upto 20

Rs.500/-per Seat

 

Stage Carriage passenger vehicle

Rs 1200/- for First 9 seat + Rs 80/- for every passenger in addition to 9 passengers+ Rs 40/- for each standees.

Provision for Other State vehicle

Sr. No

Kind of Vehicle

Period of Temporary Use

Tax Calculation Procedure

1

(Luxury or tourist Maxi Cab and Buses)

Minimum One week or a part of it

4% of the annual rate per week or a part of it

2

(Luxury or tourist Maxi Cab and Buses)

More than one week and up to one Month

1/12 of Annual rate

Taxi

Provision for Other State vehicle

3

Passenger capacity

Annual Rate

4% of the annual rate per week or a part of it

3.1

up to 3

MRs.300/-

3.2

up to 4

MRs.1200/-

3.3

up to 5

MRs.1350/-

3.4

up to 6

MRs.1500/-

 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

  ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ|    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0190239 Last updated on 08-05-2017