અવનવું
3pixelsapcer

હોમ  |

કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી

અ. નં.

વિષય

કોને અરજી કરવાની

અરજી સાથે જોડવાના
દસ્તાવેજી પુરાવા

ફી

નિકાલ માટેની સમય મયાર્દા

ફોર્મનો નમૂનો નંબર

શિખાઉ ડ્રાઇવિગ લાયસન્સ  મેળવવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 1. જન્મ તારીખનો દાખલો, શાળા છોડયાનો દાખલો.

 2. સરનામાની સાબિતી માટે રેશનકાર્ડ, ઇલેકટ્રીક અથવા ટેલિફોન બીલ, એલ.આઇ.સી. પોલીસી.

 3. પાસપોર્ટ સાઇઝના બે ફોટા

 4. ટ્રાન્સપોર્ટ વાહન ચલાવવા માટે ફોર્મ ૧માં ડોકટરી પમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહે.

પપ/-

૭ દિવસ

ફોર્મ નં.૧

ફોર્મ નં.૨

વાહન હંકારવા પાકુ ડ્રાઇવિંગ લાયસ્સ મેળવવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય.. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

શિખાઉ લાયસન્સ મેળવ્યા બાદ ૩૦ દિવસ પછી નિયત નમુનામાં અરજી સાથે શિખાઉ લાયસન્સ તથા પાસપોર્ટ સાઇઝના ૩ ફોટા જોડવાના રહેશે.

૨૦૦/- (સ્માર્ટ કાર્ડ ફી)

પ૦/- (ટેસ્ટ ફી)

૭ દિવસ

ફોર્મ નં.૪ સ્માર્ટ કાર્ડ ફોર્મ

૩.

ડ્રાઇવિંગ રીન્યુ કરવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારી શ્રી ગાંધીનગર

 1. ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ રજુ કરવું.

 2. નમુના-૧ એમાં શારિરીક યોગ્યતાનું તબીબી પમાણપત્ર
  (પરીવહનવાહન હંકારવાના કિસ્સામાં)

 3. બે પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા

૩૦/- (ડાયરી ટાઇપના લાયસન્સ માટે)

૬૦/- (મુદત વીતી
ગયા બાદ)

ર૦૦/- (સ્માર્ટકાર્ડ) ડ્રાઇવિંગ લાયસ્સ માટે

૩ દિવસ

ફોર્મ નં.૧

ફોર્મ નં.૯

સ્માર્ટ કાર્ડ ફોર્મ

ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ની બીજી નકલ (ડુપ્લીકેટ) મેળવવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

૧. પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા નં.૩

પ૦/- (ડાયરી ટાઇપના લાયસન્સ માટે)

૬પ/- સ્માર્ટ કાર્ડ ડ્રાઇવિંગલાયસન્સ માટે

૭ દિવસ

એલ.એલ.ડી. સ્માર્ટ કાર્ડ ફોર્મ

લાયસન્સમાં વધારો કરવા તથા બેઝ મેળવવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. .અધિકારી શ્રી ગાંધીનગર

 • નમુના નં.૮ તથા ટીવીએમાં અરજી કરવી.

 • ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, જે વિસ્તારમાં રહેતા હોય તે વિસ્તારના પોલીસ સ્ટેશનમાંથી મેળવેલ ચાલ ચલગતનો દાખલો.

 • ટ્રેનીંગ સ્કુલમાંથી ટ્રેનીંગ લીધાનો પ નંબરનુ સર્ટીફીકેટ જોડવું.

 • શિખાઉ લાયસન્સ

૧૦૦/-

ર૦૦/-

૩૦૦/-કુલ

૭ દિવસ

ફોર્મ ટી.વી.એ.

ફોર્મ નં.૮

કંડકટર લાયસન્સ મેળવવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. .અધિકારી શ્રી ગાંધીનગર

 • ૧૮ વર્ષની લઘુતમ વય

 • નવી એસ.એસ.સી.કે સમકક્ષ પરીક્ષા પાસ કયાર્નો દાખલો, તેમજ માર્કશીટ ધો.૧૦ પાસ

 • પુખ્તપાથમિક સારવાર પમાણપત્ર

 • રજી.ડો.નુ તબીબી પમાણપત્ર (નમુના એમ.સી.કોનમાં)

 • જે તે પોલીસ સ્ટેશનમાંથી મેળવેલ ચાલ ચલગતનું પમાણપત્ર તાજેતરના બે પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટા

૪૦/-

૭ દિવસન

ફોર્મ એમ.સી.કોન

કંડકટરલાયસન્સ રીન્યુ કરવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • કંડકટર લાયસન્સ સાથે નમુના એલ.કોન. આર.માં અરજી કરવી.

 • નમુના એમ.સી.કોનમાં તબીબી પમાણપત્ર

૧૦/-

૩ દિવસ

ફોર્મ

એલ.કોન.આર.

એમ.સી.કોન

નવા વાહનોની નોંધણી કરવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • ફોર્મ નં.ર૦ સાથે હંગામી નોંધણી પમાણપત્ર, સેલ-લેટર ફોર્મ નં.રર વિમાની પોલીસી, સરનામાની સાબિતી માટે રેશનકાર્ડ, ટેલીફોન અથવા ઇલેકટ્રીક બીલ તેમજ ઇન્કમટેક્ષ ભરતા હોય તો તે પરમેનન્ટ નંબર, ન ભરતા હોય તો ફોર્મ ૬૦ ભરવુ. કરમુકિત વાહનો માં ફોર્મ ૬૧ ભરવુ. અન્ય રીજીયનમાંથી વાહન ખરીદેલ હોય તો જે તે ઓથોરીટીમાંથી હંગામી નોંધણી પમાણપત્ર રજુ કરવાનું રહેશે.

 • ટુ વ્હીલર ૬૦/- રૂ. રજી. ફી

 • હળવું વાહન ર૦૦/- રૂ.

 • મધ્યભાર વાહન ૪૦૦/-

 • મધ્યમ ઉતારુ વાહક વાહન ૪૦૦/-

 • ભારે ભાર વાહન ૬૦૦/-

 • આયાતી મોટર વાહન ૮૦૦/-

 • આયાતી મો. સાઇકલ ૩૦૦/-

 • અન્ય વાહનો ૩૦૦/- ઉફરની ફી વાહનોની

 • નોંધણી કરવી, તાજી કરવી, નવો નોંધણી નંબર આપવાની ફી છે.

પ દિવસ

 

પ દિવસ

 

૩ દિવસ

 

 

૩ દિવસ

 

 

૩ દિવસ

 

 

૩ દિવસ

 

૩ દિવસ

 

૩ દિવસ

 

 

 

૩ દિવસ

ફોર્મ નં.ર૦ નોંધણી માટે

ફોર્મ નં.રપ વાહનનું રી. રજીસ્ટ્રેશન
કરવા માટે

ફોર્મ નં.ર૭ વાહનનો નવો નોધણી નંબર આપવા.

વાહનની ડુપ્લીકેટ બુક મેળવવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • રજીસ્ટ્રેશન બુક ગુમ થયા અંગેની જાણ કરતી જાણવા જોગ એન્ટ્રી (પોલીસ રીપોર્ટ), વિમા સર્ટીફીકેટ, પીયુસી સર્ટી, વાહનમાં એચ.પી.એ.હોય તો નમુના ર૬માં એચ.પી.એ. પાર્ટીની સહી સાથેના વાંધા પમાણપત્ર

 • ટુ વ્હીલર માટે ૩૦/-

 • હળવું મોટર વાહન ૧૦૦/-

 • મ.ભાર વાહક વાહન ર૦૦/-

 • મ.ઉતારુ વાહન વાહન ર૦૦/-

 • ભારે ભારવાહક વાહન ૩૦૦/-

 • મધ્યમ ઉતારુ વાહન ૩૦૦/-

 • આયાતી મોટર વાહન ૪૦૦/-

 • આયાતી મોટર સાયકલ ૧૦૦/-

 • અન્ય વાહનો ૧પ૦/-

પ દિવસ

 

પ દિવસ

 

 

પ દિવસ

 

પ દિવસ

 

પ દિવસ

 

પ દિવસ

 

 

પ દિવસ

 

પ દિવસ

 

પ દિવસ

 

૧૦

વાહન તબદીલ કરવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • ફોર્મ નં.ર૯, ૩૦માં અરજી કરવી સાથે વાહની રજી.બુકવિમા સર્ટી, વાહન લેનારના નામનું પી.યુ.સી. સર્ટી, સરનામાનો પુરાવો (રેશનકાર્ડ ટેલીફોન અથવા લાઇટ બીલ, એલ.આઇ.સી. ની પોલીસી)

 • મોટર સાયકલસિવાયના વાહનોમાં ઇ.ટેક્ષના પી.એ.નંબરના કાર્ડની નકલ (પી.એ.એન.નંબર ન હોય તો ફોર્મ ૬૦, ખેડૂત હોય તો ફોર્મ ૬૧ ભરવું) ગુ.રા. અન્ય કચેરીની હકુમતનું વાહન હોય તો જે કચેરીનુ નો.ડયુસર્ટીફ, ગુ.રા.નાબહારનું વાહન હોય તો નમુનાર૮માં ના વાંધા પમાણપત્ર, વાહન માકિનું મ્ાૃત્યુ થયેલ હોય તે તેવા કિસ્સામાં નમુના ૩૧ ભરી સાથે મરણનો દાખલો, વારસાઇ ખત, સોગંદનામુ અન્ય બધા જ પુખ્તવયના વારસદારોનું ના વાંધા પમાણપત્ર. સરકારી જાહેર લીલામમાંથી મળેલ વાહનની માલિકી ફેર કરવા માટે નમુના ૩રમાં, દિન ૩૦ માં અરજી કરવી સાથે હરાજી કરવા અધિકત કરેલ અધિકારીનું સર્ટી, અથવા હુકમની પમાણિત નકલ હરાજી કરેલ વાહનનો નંબર વગરનુંહોય અને ખરાઇ કરતી વખતે ખોટું હોવાનુ માલુમ પડે તેવા સંજોગોમાં હરાજી કરનાર કેન્દ, રાજય સરકારના ખાતાના નામે પથમવાહનનુ નમુના ર૦ ભરી, ફરી રજીસ્ટ્રેશન કયાર્ બાદવાહન લેનારના નામે કરી શકાય.

 • ટુ વ્હીલર માટે ૩૦/-

 • હળવુ મોટર વાહન ૧૦૦/-

 • મ.ભાર વાહક વાહન ર૦૦/-

 • મ.ઉતારુ વાહન વાહન ર૦૦/-

 • ભારે ભાર વાહક વાહન ૩૦૦/-

 • મધ્યમ ઉતારુ વાહન ૩૦૦/-

 • આયાતી મોટર વાહન ૪૦૦/-

 • આયાતી મોટર સાયકલ ૧૦૦/-

 • અન્ય વાહનો ૧પ૦/-

અરજી મળેથી પોલીસ

રીપોર્ટ મંગાવવા ર દિવસમાં લખાણ કરવું. પોલીસ રીપોર્ટ આવ્યા

બાદ ર દિવસમાં

ફોર્મ નં.ર૯,
૩૦, ૬૦, ૬૧,
૩૧, ૩૨

૧૧

વાહન પર લોન દાખલ, રદ કરવા બાબત.

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • વાહન પર લોન દાખલ કરવા માટે નમૂનો ૩૪ અને રદ કરવા માટે નમૂનો ૩પ રજુ કરવું સાથે એચ.પી.એ.પાર્ટીનું વાંધા પમાણપત્ર રજુ કરેલ હોય તો તે તેની ખરાઇ કચેરી દ્વારા થયા બાદ, સાથે પી.યુ.સી. સર્ટીફીકેટ.

૨૦૦/-

૩ દિવસ એચ.પી.એ. દાખલ કરવા એચ.પી.એ. પાર્ટીના કન્ફમેર્શન પત્ર આવ્યા બાદ ર દિવસ એચ.પી.એ. રદ કરવા

ફોર્મ નં.૩૪

ફોર્મ નં.૩પ

૧ર

ફીટનેશ તાજુ કરવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • તમામ ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનોની યાત્રિક ચકાસણી માટે ફોર્મ સી એફ.આર.એ.માં અરજી કરી અરજી સાથે વાહનના તમામ દસ્તાવેજો જેવા કે વિમા પોલીસી, પરમીટ, ફીટનેશ,સર્ટી રજુ કરવાનું રહેશે. તથા રજી.બુક રજુ કરવાનીરહે.

 • હળવા મો.વા.માટે ૩૦૦/-

 • ભાર વાહ, ઉતારુ ૩૦૦/-

 • ભારે ભારવાહક ઉતારુ પ૦૦/-

 • આયાતીમો. વાહન ર૦૦/-

૧ દિવસ

ફોર્મ સી.એફ.આર.

એ.

૧૩.

નો.ડયુ. પમાણપત્ર મેળવવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • કોરા કાગળમાં અરજી સાથે વાહન વેચનારા સહી સાથે ફોર્મ નં.ર૯, પીયુસી સર્ટી, વિમા સર્ટી

૪૫/-

પોલીસ રીપોર્ટ મળ્યાના ર દિવસમાં

કોરા કાગળમાં અરજી ફોર્મ નં.ર૯

૧૪

એન.ઓ.સી. કાઢી આપવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • ફોર્મ નં.ર૮માં ચેસીસ પ્રિન્‍ટ સાથે ૩ નકલમાં અરજી કરવી, પીયુસી સર્ટી, વિમા સર્ટી પોલીસ રીપોર્ટ રજુ કરવાનો રહેશે.

૪૫/-

પોલીસ રીપોર્ટ મળ્યાના ર દિવસમાં

ફોર્મ નં.ર૮ ૩ નકલમાં

૧પ

અરજદારે માગેલ માહિતીની પમાણિત નકલ આપવી.

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • કોરા કાગળમાં અરજી

૪૫/-

૧ દિવસ

કોરા કાગળમાં અરજી

૧૬

હંગામી નોંધણીનું પમાણપત્ર તૈયાર કરવું.

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • ફોર્મ સી.આર.ટેમ સાથે સેલ લેટર, વીમા સર્ટી રજુ કરવુ.

૧૦૦/-

૧ દિવસ

ફોર્મ સી.આર.ટેમ.

૧૭

વાહનમાં ફેરફાર કરવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • નમુના બીટીઆઇમાં અરજી કરવી, અરજી સાથે વાહનના તમામ ચાલુ દસ્તાવેજો જોડવા. લોન લીધેલ હોય તોબેંકનુ સંમતીપત્રક, ખાલી વાહનનું વજનની સ્લીપ, વાહનની ચેસીસ અથવા એન્જીન ડીઝલ કે પેટ્રોલમાંકન્વર્ટ કરેલ હોય તો તેનુ ખરીદીનું બીલ રજુ કરવાનું રહેશે.

૧૦૦/-

ર દિવસ

ફોર્મ બી.ટી.

આઇ.

૧૮

ઇન્ટરનેશનલ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • નિયત કરેલ ફોર્મ માં અરજી સાથે પાસપોર્ટસાઇઝના પ ફોટા ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ,પાસપોર્ટની ઝેરોક્ષ નકલ, એર ટીકીટ નંબરસાથે તથા વિઝાની નકલ રજુ કરવાની રહેશે.

૫૦૦/-

૩ દિવસ

નિયમ કરેલ ફોમમાં અરજી કરવી.

૧૯

અન્ય રાજયમાંથી લાવવામાં આવેલા મોટર વાહનો માટેની જાહેરાત કરવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • ફોર્મ એફ.ટી. સાથે વાહનની રજી.બુક ફોર્મ નં.ર૯, ૩૦ વિમાસર્ટી, સરનામાની સાબિતી માટે રેશનકાર્ડ,લાઇટ અથવા એલ.આઇ.સી.ની પોલીસી, પીયુસી સર્ટી, ટુ વ્હીલરક સિવાયનાવાહનમાં ઇન્કમટેક્ષ ના ભરતા હોય તો ફોર્મ ૬૦ તથા ખેતીવાડીના કામમાં વપરાતા વાહનમાં ફોર્મ ૬૧ ભરવુ, જે તે રજી.ઓથોરીટીનું ફોર્મ નં.ર૮માં એન.ઓ.સી. ની બે નકલ રજુ કરવાની રહેશે.

સરકારશ્રીએ નકકી કરેલ ટેક્ષ ભરવાનો રહેશે.

૭ દિવસ

ફોર્મ એફ.ટી.  ફોર્મ ર૯, ૩૦ ફોમ- ર૮

ફોર્મ ૬૦, ૬૧

૨૦

રાજય સરકારના વાહનો કરમુકત છે તે જાણ પત્ર મેળવવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • ફોર્મ એમ.ટી. સાથે વાહનની રજી.બુક, વિમાસર્ટી, રજુ કરવાનું રહેશે.

કરમુકિત

૧ દિવસ

ફોર્મ એમ.ટી.

ર૧

મોટર વાહન બિન વપરાશમાં હોવાની જાહેરાત બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • નિયત નમુના ફોર્મ એન.ટી.સાથે રહેશે. વાહનના તમામ ચાલુ દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે.

રૂ.૧૦/- નિયમ મુજબ બિન વપરાશના સમયગાળાનો ટેક્ષ

૧ દિવસ

ફોર્મ એન.ટી.

રર

રીફંડ મેળવવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • નિયત ફોર્મ રજી.બુક રજુ કરવી

 

૭ દિવસ

ફોર્મ ડી.ટી. ૧.

(D.T.૧)

ર૩

ગુજરાત રાજયનો નવો નંબર લેવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • નિયત ફોર્મ સાથે વાહનની રજી.બુક વાહનના તમામ ચાલુ દસ્તાવેજો, જેવા કે વિમો, પરમીટ ફીટનેશ સર્ટી રજુ કરવા.

 • ટુ વ્હીલર માટે ૬૦/-

 • હળવા મોટર વાહન ૧૦૦/-

 • મ.ભાર વાહક વાહન ૪૦૦/-

 • મ.ઉતારુવાહન વાહન ૪૦૦/-

 • ભારે ભાર વાહકવાહન ૬૦૦/-

 • મધ્યમ ઉતારુ વાહન ૬૦૦/-

 • આયાતી મોટર વાહન ૪૦૦/-

 • આયાતી મો.સાયકલ ર૦૦/-

 • અન્ય વાહનો ૩૦૦/-

ર દિવસ

ફોર્મ નં.ર૭

ર૪

પીપીઆર એસએ પરમીટ મેળવવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • દ્યોગિક કંપનીઓના સ્ટાફના માણસોને તેઓનારહેઠાણના સ્થળેથી કંપની સ્થળે લાવવા લઇ જવા સ્ટાફ બસની પરમીટ મેળવવા ફોર્મ પીપીઆરએસ એ સાથે કંપનીનું સરનામુ ખરેખર કયા રુટ કે વિસ્તાર માટે પરમીટની જરુરીયાત છે. તેના પુરાવા રજુ કરવા વાહનના તમામ ચાલુ દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે.

૩પ૦/- ફોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ રૂ.૧૦/-

પરમીટ મંજુર કરવા બાદ અરજદાર દ્વારા દસ્તાવેજો રજુ કયાર્ની તારીખ પછીના ૩ દિવસ

ફોર્મ પીપી આર એસ એ

રપ

પીપીયુસીએ પરમીટ મેળવવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • ૩૦૦૦ થી વધુ ગ્રોસ વ્હીકલ વેઇટવાળી ગુડઝ વાહનોમાં પબ્લિકનો માલ-સામાન લાવવા-લઇ જવાનો હેતુ માટે ગુડઝ કેરેજ પરમીટ મેળવવાના નમુના પીપીયુસીએમાં અરજી કરવાની રહેશે. વાહનના તમામ દસ્તાવેજો જેવા કે નોંધણી પમાણપત્ર, ફિટનેશ, વિમા પમાણપત્ર રજુ કરવાના રહેશે.

૩પ૦/- ફોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ રૂ. ૧૦/-

પરમીટ મંજુર થયા બાદ અરજદાર દ્વારા દસ્તાવેજો રજુ કયાર્ની તારીખ પછીના ૩ દિવસ

ફોર્મ પીપીયુસીએ

ર૬

પી.કો.પી. મેળવવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • કોન્ટ્રાકટ કેરજ પરમીટ ઓટો રિક્ષા, ટેક્ષી કેબ તથા ખાનગી પેસેન્જર બસ જેવા પેસેન્જરોનું વહન કરતા વાહનો માટે પરમીટ મેળવવા નમૂના પી.કો.પી.એ.માં અરજી કરવાની રહેશે. અરજી સાથે વાહનના હાઉસીંગ મેન્ટેનન્સ તથા રીપેરીંગની કરેલ વ્યવસ્થા જરુરી પુરાવા સાથે રજુ કરવા રહેશે. તથા વાહનના તમામ દસ્તાવેજો રજુ કરવાનારહેશે.

૩પ૦/- ફોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ રૂ. ૧૦/-

પરમીટ મંજુર થયા બાદ અરજદાર દ્વારા દસ્તાવેજો રજુ કયાર્ની તારીખ પછીના ૩ દિવસ

ફોર્મ. પી.કો.પી.એ.

ર૭

હંગામી પરમીટ કાઢી આપવા બાબત

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • નિયત ફોર્મ સાથે વાહનના તમામ ચાલુ દસ્તાવેજો રજુ કરવાના હોય છે. હંગામી પરમીટ વધુમાં વધુ ૪ માસની મુદત માટે આપી શકાય.

૧૦૦/- કોર્ટ ફી

સ્ટેમ્પ  રૂ. ૧૦/-

૧ દિવસ

ફોર્મ પી.ટેમ.એ.

ર૮

નેશનલપરમીટ આપવા માટે

પાદેશિક વા.વ્ય. અધિકારીશ્રી ગાંધીનગર

 • ગુજરાત રાજય સહિત ઓછામાં ઓછા ૪ રાજયો માટે ગુડઝ વાહનની નેશનલ પરમીટ મેળવવા માટે નમૂના એન.પી.પી.યુ.સી.એ.માં નમુના ૪૮ માં તથા ઓથોરાઇઝેશન મેળવવા ફોર્મ ૪૬ માં અરજી કરવાની હોય છે. અન્ય રાજયોના કંમ્પોઝીટ ટેક્ષના ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ રજુ કરવાના હોય છે. સાથે વાહનના તમામ ચાલુ દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે.

લાગત ફી ૩પ૦ + પ૦૦ કુલ = ૮પ૦ કોર્ટ ની તારીખ પછીના ૩ દિવસ

પરમીટ મંજુર થયા બાદ અરજદાર દ્વારા દસ્તાવેજ કયાર્ની તારીખ પછીના ૩ દિવસ

ફોર્મઃ એનપીપીયુ સીએ નમૂનો ૪૬, ૪૮

ર૯

મોટર વાહન વેરો ભરવા બાબત

પાદેશિક વા. વ્ય. અધિકારી શ્રી ગાંધીનગર

 • રાજયમાં વપરાતા અથવા વાપરવા માટે રાખેલા તમામ મોટર વાહનો ઉપર રાજય સરકારે નકકી કરેલ દરે મોટર વાહન વેરો લેવામાં આવે છે. વેરો રોકડેથી અથવા ડીમાન્ડ ડ્રાફટથી સ્વીકારવામાં આવે છે. નિયત સમય કરતાં મોડો વેરો ભરવા માટે નિયત દરના રપ ટકા વધુ રકમ દંડ પેટે ભરવાને પાત્ર થાય છે.

ટેક્ષના દરનું પમાણપત્ર કેટેગરીવાઇઝ (વાહનની) આ સાથે સામેલ છે.

પત્રક નં.૧

પત્રક નં.ર

૧ દિવસ

ફોર્મઃ એટી

૩૦

એક વાહન પરથી બીજા વાહન ઉપર પરમીટ તબદીલ કરવા બાબત

પાદેશિક વા. વ્ય. અધિકારી શ્રી ગાંધીનગર

 • બન્ને વાહનોની રજીસ્ટ્રેશન બુક, તેમજ વાહનના તમામ ચાલુ દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે.

૧૦૦/-

ફોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ રૂ.પ/-

૧ દિવસ

ફોર્મ

૩૧

વાહનમાં સરનામુ ફેરફાર કરવા બાબત

પાદેશિક વા. વ્ય. અધિકારી શ્રી ગાંધીનગર

 • રજીસ્ટ્રેશન બુક સાથે, સરનામાના પુરાવા રુપે રેશનકાર્ડ ઇલે. અથવા લાઇટ બીલ અથવા એલ.આઇ.સી. ની પોલીસી અને વિમાની કોપી.

પ૦/-

૧ દિવસ

ફોર્મઃ નં.૩૩

૩ર

પી.કો.એસ.પી. એ (સ્પેશ્યલ પરમીટ આપવા બાબત)

પાદેશિક વા. વ્ય. અધિકારી શ્રી ગાંધીનગર

 • ફોર્મ પીકોએસપીએમાં નિયત ફી ૧૦૦ ભરી રૂટ લીસ્ટ, પેસેન્જર લીસ્ટ, તેમજ વાહનના તેમજ ચાલુ દસ્તાવેજો રજુ કરવાના રહેશે.

૧૦૦/-

ફોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ
રૂ. પ/-

૧ દિવસ

ફોર્મ

પી.કો.એસ. પી.એ

 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

  ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ|    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0190218 Last updated on 08-05-2017