અવનવું
3pixelsapcer

હોમ  |

પસંદગીના નંબરો

પસંદગીના નંબરો મેળવવાની વિગતો

વાહનના પસંદગીના નંબરો મેળવવા સારૂ વાહનનું રજીસ્ટ્રશન થયેથી દ્વિચક્રી વાહન તથા ત્રણ પૈડાવાળા વાહનની અરજી સાથે રૂ. ૧૦૦૦/-, એલ.એમ.વી. નોન ટ્રાન્સપોર્ટ/ ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ તથા અન્ય તમામ વાહનની અરજી સાથે રૂ. ૫૦૦૦/-, ની ફી લઈ પસંદગીના નંબર નિયમ મુજબ ફાળવવામાં આવે છે.

સીરીઝ પુરી થતાં પહેલા એક માસ અગાઉ પેપરમાં જાહેર નિવિદા આપવામાં આવે છે.

 

આરટીઓ સુરત -મોટર સાયકલ(દ્વી ચક્રીય) વાહનોના નંબરોની હરાજી ક્રમાંક-૧ સીરીઝ(જીજે૦૫.એમકે)

 

આરટીઓ સુરત - મોટર સાયકલ(દ્વી ચક્રીય) વાહનોના નંબરોની ફરી હરાજી ક્રમાંક-૪

 

આરટીઓ સુરત -મોટર સાયકલ(દ્વી ચક્રીય) વાહનોની હરાજી ક્રમાંક- ૧૨ સીરીઝ(જીજે૦૫.એનઈ.)

 

આરટીઓ સુરત -મોટર સાયકલ(દ્વી ચક્રીય) વાહનોની હરાજી ક્રમાંક- ૧૩ સીરીઝ(જીજે૦૫.એનએફ)

 

આરટીઓ સુરત -મોટર સાયકલ(દ્વી ચક્રીય) વાહનોની હરાજી ક્રમાંક- ૧૪ સીરીઝ(જીજે૦૫.એનજી)

 

આરટીઓ સુરત -મોટર સાયકલ(દ્વી ચક્રીય) વાહનોની હરાજી ક્રમાંક- ૧૫ સીરીઝ(જીજે૦૫.એનએચ)

 

આરટીઓ સુરત -મોટર સાયકલ(દ્વી ચક્રીય) વાહનોની હરાજી ક્રમાંક- ૧૬ સીરીઝ(જીજે૦૫.એનજે)

 

આરટીઓ સુરત -મોટર સાયકલ(દ્વી ચક્રીય) વાહનોની હરાજી ક્રમાંક- ૧૭ સીરીઝ(જીજે૦૫.એનકે)

 

આરટીઓ સુરત -મોટર સાયકલ(દ્વી ચક્રીય) વાહનોની હરાજી ક્રમાંક- ૧૮ સીરીઝ(જીજે૦૫.એનએલ)

 

આરટીઓ સુરત -મોટર સાયકલ(દ્વી ચક્રીય) વાહનોની હરાજી ક્રમાંક- ૧૯ સીરીઝ(જીજે૦૫.એનએમ)

 

આરટીઓ સુરત -મોટર સાયકલ(દ્વી ચક્રીય) વાહનોની હરાજી ક્રમાંક- ૨૦ સીરીઝ(જીજે૦૫.એનપી)

 

આરટીઓ સુરત -મોટર સાયકલ(દ્વી ચક્રીય) વાહનોની હરાજી ક્રમાંક- ૨૧ સીરીઝ(જીજે૦૫.એનક્યુ)

 

આરટીઓ સુરત -મોટર સાયકલ(દ્વી ચક્રીય) વાહનોની હરાજી ક્રમાંક- ૨૨ સીરીઝ(જીજે૦૫.એનઆર)

 

આરટીઓ સુરત -મોટર સાયકલ(દ્વી ચક્રીય) વાહનોની હરાજી ક્રમાંક- ૨૩ સીરીઝ(જીજે૦૫.એનએસ)

 

આરટીઓ સુરત -મોટર સાયકલ(દ્વી ચક્રીય) વાહનોની હરાજી ક્રમાંક- ૨૫ સીરીઝ(જીજે૦૫.પીબી)

 

આરટીઓ સુરત-ફોર વ્હીલર(ચાર ચક્રીય) વાહનોના નંબરોની ફરી હરાજી ક્રમાંક-૫

 

આરટીઓ સુરત-ફોર વ્હીલર(ચાર ચક્રીય) વાહનોના નંબરોની ફરી હરાજી ક્રમાંક-૬

 

આરટીઓ સુરત-ફોર વ્હીલર(ચાર ચક્રીય) વાહનોના નંબરોની હરાજી ક્રમાંક-૪ સીરીઝ(જીજે૦૫.જેઆર)

 

આરટીઓ સુરત-ફોર વ્હીલર(ચાર ચક્રીય) વાહનોના નંબરોની ફરી હરાજી ક્રમાંક-૮

 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

  ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ|    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0190207 Last updated on 08-05-2017