અવનવું
3pixelsapcer

હોમ  |

હોદ્દાઓની વિગત

મોટરવાહન ખાતાના અધિકારીઓ માટેનો ગણવેશ.

નાયબ વાહન વ્યવહાર નિયામક, પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી, મદદનીશ વાહન વ્યવહાર નિયામક, મદદનીશ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી, મોટર વાહનના ઇન્સ્પેકટર અને મદદનીશ ઇન્સ્પેકટર માટેનો ગણવેશ નીચે પમાણે રહેશે.

 • ખાખી ફોરેજ કેપ અથવા ખાખી પીકડ કેપ અથવા ખાખી પાંધડી અથવા નેવીબ્લયુ રંગની બેરેટ આવા દરેક ડ્રેસ    (પહેરવેશ) ઉર હેડ બેજ હોવો જોઇશે.

 • ખાખી શર્ટ અથવા ખાખી બુશર્ટ અથવા ખાખી ટયુનિક, ખાખી બટન સાથે,

 • પોલીસના જેવા ખાખી ટ્રાઉઝર્સ

 • ખાખી રંગની વ્હીસલ, કોર્ડની દોરી

 • વ્હીસલ

 • સામ બાઉન લેધરના પોલીસ જેવા ક્રોસ બેલ્ટ અથવા કમર પટ્ટો

 • બાઉન રંગના જોડા

 • ઢીંચણ સુધીના ખાખી મોજા અથવા મોજા

 • નાયબ વાહન વ્યવહાર નિયામક અથવા પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહારના અધિકારીએ અશોક પ્રતિક પહેરવુ અને મદદનીશ વાહન વ્યવહાર નિયામકે અથવા મદદનીશ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીએ ખભા પટ્ટી ઉપર ત્રણ તારા અને "GMVD" અક્ષરોવાળા બિલ્લો પહેરવો.

 • મોટર વાહનના ઇન્સ્પેકટર ત્રણ તારા પહેરવા અને મદદનીશ મોટરવાહન ઇન્સ્પેકટરે બે તારા પહેરવા અને ખભા પટ્ટી ઉપર "GMVD" અક્ષરોવાળા બિલ્લો અને લાલ અને વાદળી રંગની પટ્ટી પહેરવી.

 • ખભા પટ્ટી બિલ્લો, હેડ બેજ અને પટ્ટી, છઠ્ઠી અનુસુચિમાં જણાવેલ ડિઝાઇન અને વર્ણનના હોવા જોશે. 

 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

  ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ|    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0190228 Last updated on 08-05-2017