અવનવું
3pixelsapcer

હોમ  |   પ્રવૃત્તિઓ  |   કર પધ્ધતિ  |
કર પધ્ધતિ
Arrow આર. ટી. ઓ.ની સત્તાઓ
     પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર સત્તામંડળે સુપ્રત કરેલી સત્તાઓ:- હંગામી પરમીટો અને સ્પેશ્યલ પરમીટ મંજૂર કરવી અથવા મંજૂર કરવાની ના પાડવી. સ્ટેજ કેરેજ પરમીટ, કોન્ટ્રેક્ટ કેરેજ પરમીટ, પ્રાઈવેટ સવિર્સ વ્હીકલ....
Arrow રીફંડ
     મુંબઇ મોટર વાહન વેરા અધિનિયમ ૧૯૫૮ અનુસાર વાહન માલીકે વાહનનો કર સરકારશ્રીને એડવાન્સ ભરવાનો થાય છે. કરનાં રીફંડ માટે અરજદારે ફોર્મ ડ-૨ ભરવાનું હોય છે. નીચેના સંજોગોમાં કરનુ રીફંડ મળી શકે તેમ છે. વાહન....
Arrow કર માળખું
     TAX SCHEDULEPETROL LPG / CNG / ELECTRIC / SOLAR TYPE OF VEHICLES TAX MOTORCYCLE 6% of the cost of vehicle PVT LMV CAR (1)For Individuals 6% of the cost of vehicle (2)Oher than Individuals 12% of the....
Arrow હાલમાં લાગુ દરો
     જે વાહનો ગુજરાત રાજયમાં રાખવામાં આવતા હોય અથવા વાપરવામાં આવતા હોય તેવા વાહનો ગુજરાત સરકારે નકકી કરેલ દરે કર ભરવાપાત્ર થાય છે. ગુજરાત સરકારે જુદા જુદા પકારના વાહનોનો કરનો દર નીચે પમાણે નકકી કરકવામાં....
Arrow બિન વપરાશ
     મુંબઇ મોટર વાહન વેરા હેઠળ ગુજરાત રાજયમાં રાખવામાં આવતા કે વાપરવામાં આવતા વાહનોને એડવાન્સ કર ભરપાઇ કરવાનો રહે છે. જે વાહનના પકારના આધારે લાઇફટાઇમ વાષિર્ક કે માસિક ના ધોરણે ભરવાનો રહે છે. આવા વાહનોના....
Arrow અપીલ અને રીવીઝન
     મુંબઇ મોટર વાહન વેરા નિયમો, ૧૯૫૯, અપીલ અધિકારીને કલમ ૧૪ મુજબ અપીલો કરવા બાબત: (૧) કરવેરા અધિકારીએ અધિનિયમ હેઠળ કરેલા હુકમથી નારાજ થયેલી કોઇ વ્યક્તિ, આવો હુકમ મળ્યાની તારીખથી ત્રીસ દેવસની અંદર જો આવી....
વધુ...
 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

  ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ|    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0190237 Last updated on 08-05-2017