અવનવું
3pixelsapcer

હોમ  |   પ્રવૃત્તિઓ  |   પરમિટ  |
પરમિટ
Arrow પરમીટની જરૂરીયાત
     પરમીટની જરૂરીયાત:દરેક ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનો ના માલિકે તેનુ વાહન કોઇપણ[ જાહેર સ્થળે ફેરવવા માટે કાયદેસરની પરમીટ લેવી જરૂરી છે. જો વાહન પરમીટ વીના રોડ ઉપર ફરતુ માલુમ પડે તો મોટર વાહન અધિનીયમ ૧૯૮૮ ની કલમ....
Arrow કોન્ટ્રાકટ કેરેજ પરમીટ
     પેસે. બસ/ ઓટોરીક્ષા/ટેક્ષી /મેક્ષી. વિગેરે માટેની કોન્ટ્રાકટ કેરેજ પરમીટ મેળવવા માટે નમૂના પી.સી.ઓ.પી. એ માં રૂ. ૩૫૦/ - ફી સાથે અરજી કરવાની હોય છે. તથા આ અરજી ઉપર રૂ. ૧૦/- નો કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ....
Arrow ગુડઝ કેરેજ
     ગુડઝ કેરેજ પરમીટ: માલ વહન કરતા વાહનો ભાડુ કે બદલો લઇને માલ લઇ જવા લાવવાના ઉપયોગ માટે અથવા પોતાના ધંધા કે વ્યાપારના હેતુ માટે માલ લઇ જવા લાવવાના ઉપયોગ માટે આપવામાં આવે છે આ પરમીટ મેળવવા માટે....
Arrow પેસેન્‍જર બસ
     ....
Arrow સ્‍ટેજ કેરેજ
     સ્ટેજ કેરેજ પરમીટ સ્ટેજ કેરેજની પરમીટ મેળવવા માટે નમુના પી.એસ.ટી.એસ.એ.માં રૂ.૧રપ ની ફી સાથે અરજી કરવાની હોય છે. આ અરજી ઉપર રૂ.પ નો કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ લગાડવાનો હોય છે. પાદેશિક વાહન વ્યવહાર સતામંડળ આવી....
Arrow પ્રાઇવેટ સર્વિસ વ્‍હીકલ
     પ્રાઇવેટ સવિર્સ વ્હીકલ પરમીટ :પાઇવેટ સવિર્સ વ્હીકલ પરમીટ મેળવવા માટે નમુના પી.સી.આર.એસ.એ.માં રૂ.૧રપ ફી સાથે અરજી કરવાની હોય છે. આ અરજી ઉપર રૂ.પ નો કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ લગાડવાનો હોય છે. પાદેશિક વાહન....
વધુ...
 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

  ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ|    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0190227 Last updated on 08-05-2017