અવનવું
3pixelsapcer

હોમ  |   પ્રવૃત્તિઓ  |   નોંધણી  |
નોંધણી
Arrow હંગામી (ટેમ્‍પરરી) નોંધણી
     હંગામી નોંધણી કરાવવા બાબત : હંગામી નોંધણી....
Arrow કાયમી નોંધણી
     વાહનની કાયમી નોંધણી કરાવવા બાબત. વાહનનો કાયમી નોંધણી નંબર મેળવવા માટે અરજદારે આરટીઓ કચેરીમાં પોતાના વાહન સાથે નીચેનાં દસ્તાવેજો સાથે વાહન બતાવવું જરૂરી છે. નવા વાહનની નોંધણી કરવા માટે ફોર્મ નં.૨૦....
Arrow નોંધણી તાજી કરવા બાબત
     રી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા બાબત. નોન ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનોનાં કીસ્સામાં વાહનની રજીસ્ટ્રેશન તારીખથી ૧૫ વર્ષ પુરા થયા બાદ તેની યાંત્રીક ચકાસણી કરાવવા માટે ફોમ નં.૨૫ માં મોટર વાહન નિરીક્ષકને અરજી કર્યેથી તેવા....
Arrow નોંધણી પ્રમાણપત્રની નકલ મેળવવા બાબત
     ડુપ્લીકેટ બુક મેળવવા માટે નમૂના-૨૬માં અરજી કરી સાથે પોલીસ સ્ટેશને બુક ગુમ થયા અંગેની જાણ કરતી જાણવા જોગ એન્ટ્રી (પોલીસ રીપોર્ટ) વીમા સર્ટીફીકેટ, પી.યુ.સી. સર્ટીફીકેટ, વાહન એચ.પી.એ. હોય તો....
Arrow માલીકી ફેરબદલ
     વાહન ટ્રાન્સફર (તબ્દીલ) કરવા માટે શું જરુરી છે ? ફોર્મ નં.૨૯ (વેચનારની સહી) ફોર્મ નં.૩૦ (ભાગ-૧ માં વેચનાર તથા ભાગ-૨ માં ખરીદનારની ૩ સહી) માન્ય રહેઠાણનો પુરાવો. વાહનનાં અમલી વિમો. પી.યુ.સી. વાહનનું....
Arrow ના વાંધા પ્રમાણપત્ર
     એન.ઓ.સી. મેળવવા બાબત. વાહનને ગુજરાત રાજય બહાર અન્ય રાજયમાં વેચાણ કર્યાના કીસ્સામાં એન.ઓ.સી.મેળવવા માટે નીચેના દસ્તાવેજો રજુ કરવા જરુરી છે. ફોર્મ નં.૨૮ ૩ નકલમાં - ચેસીસ પીન્ટ સાથે. વેચનારના રહેઠાણનાં....
વધુ...
 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

  ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ|    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0190241 Last updated on 08-05-2017