અવનવું
3pixelsapcer

હોમ  |   પ્રવૃત્તિઓ  |   લાયસન્‍સ  |
લાયસન્‍સ
Arrow શિખાઉ
     લર્નિગ લાયસન્સ - LLR. ૩l લર્નિગ લાયસન્સ માટે નિયત નમુના ૧ અને ૨ મુજબ પાસપોર્ટ સાઇઝનાબે ફોટા સાથે અરજી કરવી. ૧૬ વર્ષ બાદ અને ૧૮ વર્ષ વર્ષ સુધી વય ધરાવતા અરજદારને તેના વાલીની સંમતીથી ગીયરલેસ લાયસન્સ....
Arrow પાકું
     પાકુ ડ્રાઈવીંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે શિખાઉ ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ મેળવ્યા પછી ૩૦ દિવસ પછી જ પાકા લાયસન્સ માટે અરજી કરી શકાય છે. પાકુ લાયસન્સ મેળવવા માટે નમુના નં.-૪માં અને અગાઉ પાકુ લાયસન્સ ધરાવતા હોય....
Arrow એન્‍ડોર્સમેન્‍ટ
     ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સમાં એન્ ડોર્સમેન્ટની અરજી કરવી. ફોર્મ-8 સાથે લર્નીંગ લાયસન્સ અને પાકુ લાયસન્સ રજુ કરવું.....
Arrow ટ્રાન્‍સપોર્ટ વ્‍હીકલ
     બેજ મેળવવા માટે ટ્રાન્સપોર્ટ વાહન ચલાવવા માટે ઓથોરાઇઝેશન મેળવવું જરૂરી છે. પાકા લાઇસન્સ સાથે નમૂના ટીવીએમાં અરજી કરવી. ઉંમર ૨૦ વર્ષ પૂરા થયેલ હોવાં જોઇએ. ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ એક વર્ષે જૂનું હોવું જોઇએ.....
Arrow તાજું
     ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ રીન્યુ કરવા માટે. ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ રીન્યુ કરવા માટે ફોર્મ-૯ અને ફોર્મ-૧ માં અરજી કરવી. નોન ટ્રાન્સપોર્ટ ડ્રાઇવીંગ લાયસન્ય ધારકની ઉમંર ૫૦ વર્ષથી વધુહોય અને ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનોનાં....
Arrow નકલ
     ડુપ્લીકેટ ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે. ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ ખોવાઇ જાય, ફાટી જાય, ધોવાઇ જાય, ગેરવલ્લે જવાના કિસ્સામાં ડુપ્લીકેટ લાયસન્સ મેળવી શકાશે. ડુપ્લીકેટ લાયસન્સ માટે ફોર્મ એલએલડીમાં અરજી કરવી.....
વધુ...
 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

  ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ|    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0190233 Last updated on 08-05-2017