અવનવું
3pixelsapcer

હોમ  |   અમારા વિશે  |
અમારા વિશે
Arrow અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
     પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારીની કામગીરી અને ફરજો : 1. મોટર વાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ના પ્રકરણ-૨ (મોટર વાહનના ડ્રાઈવરોને લાયસન્સ આપવા બાબત) અને પ્રકરણ-૩ (સ્ટેજ કેરેજના કંડક્ટરોને લાયસન્સ આપવા બાબત) હેઠળ....
Arrow હોદ્દાઓની વિગત
     મોટરવાહન ખાતાના અધિકારીઓ માટેનો ગણવેશ નાયબ વાહન વ્યવહાર નિયામક, પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી, મદદનીશ વાહન વ્યવહાર નિયામક, મદદનીશ પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર અધિકારી, મોટર વાહનના ઇન્સ્પેકટર અને મદદનીશ....
Arrow લક્ષ્‍ય અને હેતુ
     અમો પ્રતિબધ્ સ ટેક્ષની કડક વસુલાત દ્વારા રાજય સરકારની આવક નિયમીત રાખવાના પ્રયાસ કરવા.....
Arrow જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા
     STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF REGISTRATION UP TO 31/03/2006 R.T.O. BHAVNAGAR SR.NO. TYPE OF VEHICLE TOTAL REG.UP TO 31/03/2006 1 GOODS TRUCK 3686 329 4015 2 TANKER 343 12 355 3 THREE WHEELER....
Arrow તાલુકા કેમ્‍પો
     તાલુકા કક્ષાએ કેમ્પની વિગત પ્રતિ માસ નીચેના સ્થળોએ કેમ્પ નું આયોજન કરેલ છે. તળાજા મહુવા બોટાદ પાલીતાણા ગઢડા.....
Arrow જાહેર માહિતી અધિકારી
     પા. વા. વ્ય. અધિકારીશ્રી ની કચેરી, ભાવનગર ગઢેચી વડલા, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૩ પા.વા. વ્ય. અધિકારી શ્રી આર.એસ. નીનામા પા. વા. વ્ય. અધિકારીશ્રી ની કચેરી, ભાવનગર ટે. (૦૨૭૮) ૨૪૨૪૦૦૪ ફેકસ. (૦૨૭૮) ૨૪૨૪૦૦૪ ઇમેઇલ :....
વધુ...
 આપની સેવામાં
શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
ફી માળખું
કર માળખું
દંડ માળખું
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
ફરિયાદ
પ્રશ્નો - ઉત્તર
જીલ્લાઓના કોડ
રાજ્યોના કોડ નંબર
શબ્દકોષ
ફોર્મ્સ
પસંદગીના નંબર
સંપર્ક
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વિગતવાર જૂઓ
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
Statue of Unity
India Government Portal Vibrant Gujarat My Government

  ડિસક્લેઇમર     |     પ્રતિભાવ|    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0190217 Last updated on 08-05-2017